נישואים בהלכה היהודית

הידעת?

בתורה לא מופיעים בפירוש חוקים הנוגעים לנישואים.

החקיקה המפורשת לגבי נישואים וגירושים מופיעה בעיקר במשנה ובתלמוד במספר מסכתות ובעיקר במסכת קידושין, מסכת גיטין ומסכת יבמות.

תפקיד הקידושין הוא לקשור בין האישה לבן זוגה.

על פי ההלכה, פעולת הקידושין, שבה גבר מעניק לאישה דבר מה בעל ערך (כיום מקובל לתת טבעת) נועדה כדי להכשיר את החיים המשותפים בין אישה לבן זוגה (על כל המשתמע מכך) ולייחד אותם.

כדי לערוך קידושין בין גבר לאישה צריך חתן, כלה ושני עדים.

תפקיד הרב המסדר את הקידושין הוא לוודא שהגבר והאישה הקפידו לערוך את הטקס על פי החוק הדתי, וכי הטקס אכן תָקף.

תפקידה של הכתובה הוא לפרט את חובותיו של הגבר כלפי אשתו בנישואים.

הכּתוּבּה היא מעין חוזה בין גבר לאישה שבו מובהרים חובותיהם זה לזו. בכתובה מפורטות הדרכים שבהן הגבר מתחייב לכלכל את אשתו, גם במקרים של התאלמנות וגירושים. תפקידה של הכתובה בעבר היה לגונן על האישה ולהקשות על בן הזוג לגרשה ללא עילה.

המשמעות של גירושים היא התרת קשר הנישואים.

גבר הרוצה לגרש את אשתו צריך לחתום על גט כריתות. קבלת הגט על ידי האישה משחררת אותם ממחויבותיהם זה לזו.

ההלכה היהודית מכירה רק בנישואים של יהודי עם יהודייה.

ההלכה היהודית לא מאפשרת להינשא בנישואים שבהם רק אחד מבני הזוג יהודי, זאת כדי למנוע התבוללות ופילוג וכדי לשמור על אחדות עם ישראל.